Ons Hart

Wie leeft overeenkomstig Gods woord, Zijn wil en Zijn plan, leeft een leven van verzoening.

God wil een relatie met je.

Jij mag door geloof in Jezus Christus komen in Gods tegenwoordigheid.  

In deze tegenwoordigheid mag je ontdekken wie jij mag zijn zoals Hij jou bedoeld heeft, als Zijn kind. Je zult gaan zien wat Gods specifieke plan en roeping voor jouw leven is, zodat jij kunt gaan om in deze wereld Gods liefdevolle kracht en goedheid zichtbaar te maken. 

In ons Health & Training Center, maar ook tijdens de events daarbuiten, bieden we momenten aan waarin jij in worship, door bezinning, door onderwijs en training, meer gaat ontdekken van wie God is, wat Hij heeft en wat Hij geeft. 

Van daaruit ga je zien wie jij bent, wat jij hebt en wat jij mag geven aan de mensen om je heen, of daar waar God je zendt. Jij bent immers een ambassadeur van Gods Koninkrijk.

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen – 2 Korinthe 5:20

Cultuurkenmerken
His Healing Voice

Praktijkgericht | Ons onderwijs is praktijkgericht, omdat we geloven dat toepassen het verschil maakt. Jezus zegt immers: ‘Hij die mijn woorden hoort en ze doet.’ In wat we doen, willen we mensen inspireren én activeren. Net even dat ene stapje verder: leren, durven én doen. Het Koninkrijk van God wordt niet alleen verkondigd, maar ook gedemonstreerd.  

Eenvoud | We streven naar excellence, maar wel in alle eenvoud. Daarmee bedoelen we dat we het beste willen geven van wat in ons vermogen ligt, maar wel ongekunsteld, zonder ingewikkelde of bovenmatige structuren. De uitvoering moet niet belangrijker worden dan de uitkomst: ‘It is not about the performance, but about the presence.’ We verlangen naar echtheid door gewoon, bijzonder en puur te zijn.

Openheid | Openheid is de basis om te kunnen ontvangen, te leren maar ook om uit te dragen. Openheid en kwetsbaarheid laten een stuk oprechtheid zien. Wanneer we geloven dat we geliefd zijn door God, dan is er geen ruimte voor schaamte, schuld of veroordeling. Voor ons is een houding van liefde, trouw en niet oordelen van groot belang.

Verbondenheid | We zien in Gods Woord dat wanneer kinderen van God hartsrelaties aangaan en in eenheid en verbondenheid met elkaar optrekken, er een krachtige werking van Gods Geest is. Wij geloven dat leven en werken vanuit deze verbondenheid enorm veel zegen vrijzet. We zijn er dan ook op gericht om deze verbondenheid te stimuleren. Op deze manier kunnen we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. We letten niet alleen op ons eigen belang maar ook op dat van een ander en hebben een dienende houding. Leven en werken vanuit verbondenheid is gezamenlijk optrekken, elkaar vasthouden en omzien naar elkaar.

Vertrouwen | We vinden het bijzonder belangrijk dat er een gezonde mate van vertrouwen gegeven wordt aan de mensen die met ons meewerken. We willen ons team, maar ook deelnemers aan de verschillende events, stimuleren om te gaan bewegen in hun roeping. In Christus ligt hun identiteit verankerd en is hen ook een positie gegeven. Door elkaar te ondersteunen, zeggen we dat we geloven in wat God in eenieder heeft gelegd en bouwen we samen aan vertrouwen.

Gehoorzaamheid | We geloven dat Gods zegen in het bijzonder wordt vrijgezet wanneer we gehoorzaam zijn aan wat Gods Woord zegt en Zijn Geest ons verkondigt. Gehoorzaamheid vanuit liefde voor Hem. We willen niet werken voor Jezus maar mét Jezus. Zijn leiding gaat dan ook voor onze plannen of inzichten. We leven in afhankelijkheid van Hem. Een leven van overgave en moed, kortom we willen dienstvaardig zijn. 

Doorgeven | God is een gevende God en wij willen net als Hij geven. We willen doorgeven wat we zelf geleerd hebben, meemaken of hebben ontvangen. Doorgeven aan de mensen om ons heen en aan de volgende generaties. Het leven en Gods goedheid hebben we ontvangen om door te geven. Jezus geeft ons het leven, ja zelfs een overvloedig leven, opdat wij zullen delen.

Het ontstaan

In 2015 sprak God onmiskenbaar duidelijk tot Henk en Erica, dat het tijd was om een trainingsbediening te starten. Een bediening die erop gericht is om anderen te helpen ontvangen, versterkt en toegerust te worden in Gods tegenwoordigheid en om uitgezonden te worden om het evangelie van het Koninkrijk van God te laten horen en te laten zien. 

Erica had als klein meisje al de neiging om tijdens de preek op te staan en naar de dominee te roepen: ‘Het is waar wat u zegt, maar hoe doe ik het nou?’.” Deze vraag heeft de basis gelegd in het hart van Erica om, samen met een team, mensen te gaan trainen in het verstaan van Gods stem, het leren om Die stem te volgen en om daadwerkelijk te gaan doen wat Hij van ons vraagt: Zijn stem te zijn in deze wereld.  

Henk & Erica Duenk

Henk en Erica zijn in 1990 getrouwd. Naast dat zij ouders zijn van vier zonen, zijn ze ook opa en oma. Zij wonen al hun hele leven in het mooie Aalten.

Henk werkt al ruim dertig jaar in de grond- en wegenbouw. Daarnaast ondersteunt hij de bediening van Erica. Hij heeft een innemende humor waarmee hij heel wat harten heeft geraakt en hij geniet enorm van het aanbidden van God. 

Erica beweegt zich graag in de liefde en de kracht van de Heilige Geest, in het bijzonder door profetie, genezing en bevrijding. Erica vindt het heerlijk om mensen te bemoedigen en te versterken in hun relatie met Jezus. Door haar onderwijs, dat zich kenmerkt door eenvoud, kwetsbaarheid en kracht, weet ze mensen uit te dagen en te activeren om uit te stappen in geloof en gehoorzaamheid aan Jezus. 

Naast het leiding geven aan de bediening His Healing Voice, is Erica op meer vlakken actief. Ze is een veelgevraagd spreekster en ze vindt het leuk om te schrijven. In haar boekje ‘Bijzonder Eenvoudig’ beschrijft ze tweeënvijftig inspirerende momenten uit haar eigen leven met Jezus. Ze is medeschrijfster van drie werkboeken die horen bij het succesvolle tv-programma ‘Transparant’ van Family7 waarvan zij mede-presentator is. 

Henk en Erica hebben een hart voor de verschillende generaties. Het is hun verlangen dat jong en oud mee helpt bouwen aan Gods Koninkrijk.

Het team

His Healing Voice heeft een team van toegewijde medewerkers. De veelkleurigheid van het team wordt zichtbaar door de verschillende kerkelijke achtergronden, de verschillende generaties en doordat ze uit het hele land bij elkaar geroepen zijn. 

Sinds de start in 2015 is het team enorm gegroeid in ervaring om te bewegen onder de leiding en in de gaven van de Heilige Geest.  

Ons team verlangt ernaar dat jij een persoonlijke ontmoeting met de levende God hebt, zodat je mag gaan ervaren: God ziet me, Hij hoort me en Hij kent me. Tijdens de events en de trainingen en op andere momenten van ontmoeting, is er veel tijd voor interactie. We vinden het belangrijk dat jij de mogelijkheid hebt en ruimte krijgt om God meer en meer persoonlijk te leren kennen. Wij geloven dat jij vanuit die ontmoeting geactiveerd wordt om de liefde van God zichtbaar te maken in de wereld. En dat is belangrijk, want er is veel nood in de wereld en wij hebben Het Antwoord voor al die mensen in nood.

Hoewel Erica in het bijzonder het leiderschap draagt, functioneert het team op basis van samenwerking. Iedereen heeft een specifieke roeping en specifieke bekwaamheden. Het is het verlangen van Henk en Erica dat iedere medewerker hierin uitstapt en groeit. 

Het bestuur

His Healing Voice is een stichting en heeft een stichtingsbestuur. De bestuursleden dienen en ondersteunen Erica en Henk in het uitwerken en mee-ontwikkelen van de aan hen door God gegeven visie en missie. Het bestuur waakt tevens over de integriteit en de visie van His Healing Voice.

Voorzitter: Ard-Jan Gijsbertsen

Secretaris: Claudin Martina

Penningmeester: Jacco Driessen

Algemeen bestuurslid: Paul Doth